At Camillus House, our work never stops. Click here to learn more about our response to COVID-19 and how you can help by donating now.

Camillus House Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri

Angle

PANYÒL

 

Camillus House bay asistans nan kay ki nan risk pou vin Sanzabri poutet yon eviction lod tribinal, oubyen pou pou yon rezon ki sanble. Asistans depann de si nan fanmi la kalifye pou youn nan pwogram prevansyon Sanzabri ki Camillus House ofri.

Pou asistans prevansyon san kay, tanpri rele 1-877-994-4357, chwazi lang ou, ak Le sa a, peze "1" yo chwazi opsyon a: "Si ou nan risk pou vin sanzabri." Ou pral transfere nan yon Espesyalis Prevansyon Sanzabri Ki moun ki ka ede ou.

NOUVO PWOGRAM: Camillus House te resevwa Zak Federal CARES pou Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri (HP-RAP) ede moun ak fanmi ki ap fè fas a moman difikilte finansye akòz pandemi COVID-19 sa a epi ki gen risk imedya pou yo sanzabri. Pwogram lan bay asistanspou lwaye ak sèvis itilite a rezidan ki gen revni fèb ki kalifye pou asistans lan.

Selman Yo va  aksepte yon sèl aplikasyon pou chak kay pou pwogram HP-RAP la. Pou enfomasyon ak  pou aplike pou HP-RAP sou entenet la, gade anba a.


KI MOUN KI ELIJIB POU PWOGRAM SA A (HP-RAP)?

Pou kalifye pou asistans nan kad pwogram sa a:

  • Ou dwe se rezidan Konte Miami-Dade
  • Ou dwe lwe kay/apatman ou ye a
  • Revni aktyèl chak mwa a pa ka plis pase limit revni maksimòm pou pwogram sa a ki baze sou gwosè fanmi w. Klike la a pou w wè Limit Revni Maksimòm  Dapre Kantite Moun Ki ap viv Nan yon Kay

Mèt kay ou an dwe dispoze patisipe  


KOUMAN LI TRAVAY PWOGRAM HP-RAP LA?

  • Ou dwe ranpli “Kesyonè Verifikasyon Elijibilite” a pou wè si w kalifye pou asistans sa a.
  • Si w sanble kalifye pou pwogram sa a papti Kesyonè Verifikasyon Kalifikasyon w lan, ou dwe bay yon non kontak, adrès imel ak nimewo telefòn. Yo va ba ou yon nimewo aplikasyon, yo va ba ou "Aplikasyon pou Asistans" lan epi soumèt li avèk tout dokiman yo mande yo pou yo ka fè revizyon aplikasyon an. Ranpli fom aplikasyon an epi retounen li nan dat ak le a te di. Klike la a si ou bezwen asistans Soumet aplikasyon. 
  • Pou w wè yon List Dokiman Obligatwa, Klike la a.

Yon Manadjè Ka Prevansyon Sanzabri va kontakte aplikan yo nan lòd yo te resevwa Aplikasyon pou Asistans lan. Yo va mande dokiman ki nesesè pou pwogram lan. Si w pa ka bay dokiman sipò a nan delè ki nesesè a, nou va dwe pase a pwochen aplikan ki kalifye a.

Pwogram lan va fè peman dirèkteman a mèt kay la ak konpayi sèvis itilite ki dwe dispoze patisipe nan pwogram lan. Yo pap bay okenn lajan dirèkteman a aplikan yo. Li ta itil epi yo pral fe pwosesis la ale pi vit si ou diskite sou pwogram sa a pwopriyete ak met kay ou a pou we si yo vle patisipe nan pwogram sa a. Pral gen dokiman yo pral bezwen ranpli kom yon pati nan pwosesis sa a yon fwa yo kontakte pa yon Manadje prevansyon Sanzabri; pwopriyete yo dwe dispoze pou bay pwogram nan avek fom W-9 ak ACH/Direct Deposit). Si met kay ou a pa dispoze ranpli dokiman yo, malerezman ou pap kalifye pou patisipe.

Kapasite pou soumèt yon aplikasyon sou entènèt nan pwogram sa a pa vle di akseptasyon, satisfaksyon kritè kalifikasyon minimòm, ni li se yon garanti finansman. Yo va verifye endividyèlman tout enfòmasyon ki soumèt epi fanmi ki bay enfòmasyon pou twonpe moun oswa fo enfòmasyon oswa moun ki aplike plis pase yon fwa pou pwogram lan (menm anba yon manm fanmi diferan) va diskalifye pou resevwa asistans.

Tcheke Imel ou regilyeman (kigen ladan katab Spam) pou nenpot dokiman adisyonel mande ak denye enfomasyon sou estati a nan aplikasyon ou.

Si ou pa gen yon adres imel epi ou bezwen asistans pou ranpli aplikasyon depistaj la, tanpri rele Liy Ed Sanzabri nan 1-877-994-4357.

Tanpri remake byen: Pwogram sa a depann de disponiblite finansman. Paske finansman pwogram lan limite, se pa tout aplikan yo ka kontakte. Yo va kontakte aplikan  ki elijib  yo nan lòd nimerik ki baze sou lòd yo te resevwa yon application pou Asistans. Yon Aplikasyon pou Asistans ap konsidere konplè sèlman lè yo te bay tout dokiman yo. Yo va bay asistans finansman jiskaske yo fin itilize tout fon pwogram lan.     


 E SI MWEN PA KALIFYE POU PWOGRAM SA A (HP-RAP)?

Pa dekouraje. Gen lòt pwogram ki disponib pou ede fanmi ki nan zafè lwaye ak peman pou sèvis itilite. Pou w wè yon lis, tanpri Klike la a.  

Ou kapab rele tou 1-877-994-4357, chwazi lang ou, ak Le sa a, peze "1" yo chwazi opsyon a: "Si ou se nan risk pou sanzabri" yo dwe transfere nan yon Espesyalis Prevansyon Homeless Ede liy Espesyalis ki ka ede ou.


Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri Camillus House rann posib gras a Depatman Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè Konte Miami-Dade ak Homeless Trust Konte Miami-Dade, avèk finansman Lwa federal CARES ACT la. Pwogram sa a pèmèt gouvènman lokal yo dispoze finansman dijans pou rezidan ki fè fas a bezwen finansye ijan akoz pandemi COVID-19 la an patikilye. 

Do You Need Permanent Housing?
Click here or call us at 305.374.1065 {305-CAMILLUS}
 
Do You Need Transitional Housing?
Click here or call us at 305.374.1065 {305-CAMILLUS}
Back to top