At Camillus House, our work never stops. Click here to learn more about our response to COVID-19 and how you can help by donating now.

Camillus House Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri

 

Angle

PANYÒL

 

 Camillus House bay ed nan kay ki nan risk pou yo vin sanzabri akoz deviksyon tribinal la, oswa pou yon rezon ki sanble. Asistans la bay kay la nan risk san kay la kapab resevwa depann sou si kalifikasyon kay la pou youn nan pwogram prevansyon san kay ki ofri Kamilus kay la ofri.

Pou asistans prevansyon san kay, tanpri rele 1-877-994-4357, chwazi lang ou, ak Le sa a, peze "1" yo chwazi opsyon a: "Si ou nan risk pou san kay." Ou pral transfere nan yon Espesyalis Prevansyon Sanzabri Ki moun ki ka ede ou.

NOUVO PWOGRAM: Kay Camillus te resevwa Zak Federal CARES pou Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri (HP-RAP) ede moun ak fanmi ki ap fè fas a moman difikilte finansye akòz pandemi COVID-19 sa a epi ki gen risk imedya pou yo sanzabri. Pwogram lan bay asistanspou lwaye ak sèvis itilite a rezidan ki gen revni fèb ki kalifye pou asistans lan.

Selman Yo va  aksepte yon sèl aplikasyon pou chak kay pou pwogram HP-RAP la. Pou enfomasyon ak  pou aplike pou HP-RAP sou entenet la, gade anba a.


KI MOUN KI ELIJIB POU PWOGRAM SA A (HP-RAP)?

Pou kalifye pou asistans nan kad pwogram sa a:

 • Ou dwe se rezidan Konte Miami-Dade
 • Ou dwe lwe kay/apatman ou ye a
 • Revni aktyèl chak mwa a pa ka plis pase limit revni maksimòm pou pwogram sa a ki baze sou gwosè fanmi w. Klike la a pou w wè Limit Revni Maksimòm  Dapre Kantite Moun Ki ap viv Nan yon Kay

Mèt kay ou an dwe dispoze patisipe  


KOUMAN LI TRAVAY PWOGRAM HP-RAP LA?

 • Ou dwe ranpli “Kesyonè Verifikasyon Elijibilite” a pou wè si w kalifye pou asistans sa a.
 • Si w sanble kalifye pou pwogram sa a papti Kesyonè Verifikasyon Kalifikasyon w lan, ou dwe bay yon non kontak, adrès imel ak nimewo telefòn. Yo va ba ou yon nimewo aplikasyon, yo va ba ou "Aplikasyon pou Asistans" lan epi soumèt li avèk tout dokiman yo mande yo pou yo ka fè revizyon aplikasyon an. Pou w wè yon List Dokiman Obligatwa, Klike la a.
 • Yon Manadjè Ka Prevansyon Sanzabri va kontakte aplikan yo nan lòd yo te resevwa Aplikasyon pou Asistans lan. Yo va mande dokiman ki nesesè pou pwogram lan. Si w pa ka bay dokiman sipò a nan delè ki nesesè a, nou va dwe pase a pwochen aplikan ki kalifye a.
 • Pwogram lan va fè peman dirèkteman a mèt kay la ak konpayi sèvis itilite ki dwe dispoze patisipe nan pwogram lan. Yo pap bay okenn lajan dirèkteman a aplikan yo. Mèt kay yo dwe dispoze bay pwogram lan fòm W-9 ak ACH/Depo Dirèk.

  Kapasite pou soumèt yon aplikasyon sou entènèt nan pwogram sa a pa vle di akseptasyon, satisfaksyon kritè kalifikasyon minimòm, ni li se yon garanti finansman. Yo va verifye endividyèlman tout enfòmasyon ki soumèt epi fanmi ki bay enfòmasyon pou twonpe moun oswa fo enfòmasyon oswa moun ki aplike plis pase yon fwa pou pwogram lan (menm anba yon manm fanmi diferan) va diskalifye pou resevwa asistans.

  Tanpri remake byen: Pwogram sa a depann de disponiblite finansman. Paske finansman pwogram lan limite, se pa tout aplikan yo ka kontakte. Yo va kontakte aplikan  ki elijib  yo nan lòd nimerik ki baze sou lòd yo te resevwa yon application pou Asistans. Yon Aplikasyon pou Asistans ap konsidere konplè sèlman lè yo te bay tout dokiman yo. Yo va bay asistans finansman jiskaske yo fin itilize tout fon pwogram lan.     


KISA MWEN BEZWEN FÈ POU M RESEVWA ASISTANS NAN PWOGRAM HP-RAP LA?

 • Dabò - Detèmine si ou kalifye pou asistans. Li minimòm kalifikasyon pou asistans yo mande yo, ranpli epi soumèt yon Kesyonè Verifikasyon Kalifikasyon pou Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri. <Klike la a>
 • Si yo avize w ke ou satisfè kalifikasyon pou pwogram lan, ranpli  Aplikasyon pou Asistans Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri ak ranpli fòm aplikasyon ou resevwa nan men Pwogram lan epi retounen l pa pi ta pase dat ak lè ki endike a. Klike la a si ou bezwen Asistans pou soumèt aplikasyon an.
 • Revize lis dokiman yo mande yo epi kòmanse rasanble yo. Swa eskane oswa pran foto yo davans, kòm ou va bezwen bay yo si ou kalifye pou asistans.
 • Li ta itil epi sa va akselere pwosesis la si ou pale de pwogram sa a avèk mèt kay ou pou w wè si li vle patisipe nan pwogram sa a. Gen dokiman yo va bezwen ranpli nan kad pwosesis sa a yon fwa yon manadjè ka kontakte w. Pwogram sa a volontè pou mèt kay yo. Si mèt kay ou a pa vle ranpli dokiman yo, malerezman ou pap kalifye pou patisipe. 
 • Tcheke imel ou regilyèman (ak dosye Spam lan tou) pou nenpòt ki dokiman adisyonèl yo ta mande ak mizajou sou eta avansman aplikasyon w lan.
 • Si w pa gen yon adrès imel epi ou bezwen asistans pou ranpli aplikasyon verifikasyon an, tanpri rele Ling Dirèk Sanzabri nan 1-877-994-4357.

E SI MWEN PA KALIFYE POU PWOGRAM SA A (HP-RAP)?

Pa dekouraje. Gen lòt pwogram ki disponib pou ede fanmi ki nan zafè lwaye ak peman pou sèvis itilite. Pou w wè yon lis, tanpri Klike la a.  

Ou kapab rele tou 1-877-994-4357, chwazi lang ou, ak Le sa a, peze "1" yo chwazi opsyon a: "Si ou se nan risk pou sanzabri" yo dwe transfere nan yon Espesyalis Prevansyon Homeless Ede liy Espesyalis ki ka ede ou.


Pwogram Asistans Lwaye pou Prevansyon Sanzabri Camillus House rann posib gras a Depatman Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè Konte Miami-Dade ak Homeless Trust Konte Miami-Dade, avèk finansman Lwa federal CARES ACT la. Pwogram sa a pèmèt gouvènman lokal yo dispoze finansman dijans pou rezidan ki fè fas a bezwen finansye ijan akoz pandemi COVID-19 la an patikilye. 

Do You Need Permanent Housing?
Click here or call us at 305.374.1065 {305-CAMILLUS}
 
Do You Need Transitional Housing?
Click here or call us at 305.374.1065 {305-CAMILLUS}
Back to top